Kerkelijke gronden

Kerkplein

Het College van Kerkrentmeesters is de laatste jaren intensief betrokken geweest bij de herinrichting van het kerkplein. Een en ander is het gevolg van de herinrichting van N-348, die door de realisatie van de rondweg rond Eefde afgewaardeerd is naar een dorpsstraat. De gemeente heeft de Dorpsraad Eefde destijds gevraagd mee te denken over de herinrichting van het tracé, inclusief het terrein rond de kerk en Het Hart. Naast afgevaardigden uit de Dorpsraad, ondernemersvereniging, Oranjevereniging Eefde, Het Hart en particulieren is ook de Protestantse Gemeente Eefde als grondeigenaar gevraagd zitting te nemen in de werkgroep Traverse Eefde. Vanaf 2008 heeft de Protestantse Gemeente Eefde zich aktief ingezet voor een aantrekkelijke inrichting van het terrein bij de kerk.

De Protestantse Gemeente als eigenaar van een groot gedeelte van de grond en de daaraan verbonden financiële belangen m.b.t. tot de verhuur van parkeerplaatsen aan de COÖP Versluis was en is een belangrijke speler bij de herinrichting van het genoemde terrein. Bijgestaan door een bekwaam jurist, die de onderhandelingen met de Gemeente Lochem voor ons heeft gevoerd, heeft er een voor de kerk belangrijke grondruil plaatsgevonden en zijn er contracten opgesteld die de eigendom-men en de daaraan verbonden inkomsten waarborgen.

Hoewel de officiële opening in de loop van 2016 zal plaatsvinden is het College van Kerkrentmeesters zeer content met het bereikte resultaat. De kerk heeft door de herinrichting een visueel centrale plaats in het dorp gekregen.

De ‘Tuinclub’ van de kerk heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met de groenvoorziening rond de kerk, met als resultaat dat het geheel een fraaie en verzorgde indruk maakt.

meer foto's

Pastorie

In het kader van de eerder genoemde renovatie van de pastorie is ook de bijbehorende tuin grondig gerenoveerd. Ook hier was sprake van achterstallig onderhoud. In 2015/2016 heeft het College van Kerkrentmeesters de tuin onder handen genomen en weer toonbaar gemaakt.

 

Tot slot

Uit bovenstaande blijkt dat naast het reguliere (onderhouds)werk het College van Kerkrentmeesters zich ook intensief bezig houdt met de toekomst van de Protestantse Gemeente Eefde.

Voor de naaste toekomst staan de volgende projekten in de steigers:

=  vernieuwing van de geluidsinstallatie in de kerk

 

Het zal duidelijk zijn dat al deze werkzaamheden veel voorbereiding vragen en dat daar mensen voor nodig zijn. En daar schort het op dit moment aan. Het College van Kerkrentmeesters heeft op korte termijn dringend behoefte aan:

=  ouderling-kerkrentmeester

=  kerkrentmeester

 

Mocht u tijd over hebben en mee willen werken aan het toekomstbestendig maken van onze kerkgemeenschap dan zien wij uw reactie gaarne tegemoet.

U kunt voor inlichtingen contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer E.W. Brouwer (voor contactgegevens zie onze openingspagina)