UA-160702654-1

Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 28 februari 2021)
2e Zondag 40-dagentijd

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

 

Voorganger: Ds. Deddie van Alphen, Warnsveld

Ouderling   : Evert Brouwer

Lector         : Joke Bouwhuis

Organist     : Tooske Hinloopen

Techniek    : Paul Zoerink

 

 

ORDE VAN DIENST

(De liederen worden namens de gemeente gezongen door zangondersteuning) n.v.t.

 

Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

We luisteren in stilte naar het orgel- of pianospel

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

met een tekst of een zin

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Aanvangslied  Ps. 25: 1,2

1. Heer, ik hef mijn hart en handen

    op tot U, beslecht mijn zaak.

    Weer van mij de smaad en schande

    van mijns vijands leedvermaak.

    Ja, zij worden zeer beschaamd

    die de goede trouw verachten,

    maar wie uw gebod be-aamt,

    mag gelovig U verwachten.

 

2. Here, maak mij uwe wegen

    door uw Woord en Geest bekend;

    leer mij , hoe die zijn gelegen

    en waar heen Ge uw treden wendt;

    leid mij in uw rechte leer,

    laat mij trouw uw wet betrachten,

    want Gij zijt mijn heil , o Heer,

    ‘k blijf U al den dag verwachten.

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige                 

die hemel en aarde gemaakt heeft.                

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

……….

 Amen

 

Bij deze zondag

Kyriegebed  ev. met gezongen acclamatie uit het Liedboek of bv. Taizé

 

Orgelspel

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing : Exodus 24: 12-18

 

Lied   310 : 1,2,3,4 en 5

1. Eén is de Heer, de God der goden,

    wie buigt voor beelden wordt misleid.

    Ga op de weg van zijn geboden-

    er is geen god die zo bevrijdt!

 

2. Houd zijn naam hoog, houd die in ere,

    veracht, misbruik de hemel niet;

    dankbaar zal ieder respecteren

    zijn dag, zijn rust-gedenk, geniet!

  

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde

    niet onnadenkend in de wind.

    Dood nooit wie zich niet kan verweren-

    wie drift bemint wordt ziende blind.

 

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,

    blijf trouw aan wie u liefde gaf.

    Diefstal kan geen geluk vergroten;

    neem niet uw naaste vreugde af.

 

5. Leugen en laster? Valse goden!

    Begeerte baart slechts bitterheid.

    Ga op de weg van Gods geboden—

    er is geen god die zo bevrijdt!

 

Tweede Schriftlezing: Mc. 9: 2-10)

 

Lied  543 : 1,2 en 3

1. Gij zijt in glans verschenen, / verschenen voor altijd.

    Hoe ook in dood verdwenen, /ons straalt uw heerlijkheid.

    Hoe bitter ook de pijnen /  door ons U aangedaan,

    Gij blijft in glans verschijnen, / ziet ons in glorie aan.

 

2. Uw marteling, uw lijden, / in aller wereldnood,

    uw kruisgang door de tijden, / uw dagelijkse dood,

    het straalt voor onze ogen, / het glanst uit alle pijn,

    aan haat en hoon onttogen, / blijft gij onze_glorie zijn.

 

3. Gij zijt in glans verschenen,/ verschenen voor altijd.

    Gij wilt uw kruis ons lenen,/als licht van eeuwigheid.

    Geen ondergang kan dreigen,/ of heerlijk rijst uw beeld

    en doet ons mee ontstijgen / in glans

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

RONDOM ONS ANTWOORD

 

Afkondiging collectedoelen

 

Gebeden

– stil gebed

– Onze Vader (door voorganger) 

 

Slotlied –  536 : 1,2,3 en 4

1. Alles wat over ons geschreven is

    gaat gij volbrengen in de veertig dagen;

    de tien geboden en de veertig slagen,

    dit hele leven dat geen leven is.

 

2. De schepping die voor ons gesloten was

    ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.

    O zoon van David, wees met ons bewogen,

    het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid

    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;

    Gij waart met ons, gij zult ons niet ontbreken,

    Gij hogepriester in der eeuwigheid.

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.

    Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.

    Ons is een loflied in de mond gegeven,

    sinds gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

 

ZEGEN

 

Amen gesproken)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor OKERO. Steun voor studenten in Kenia.

De stichting OKERO is opgericht in 1998 door Riet van Vemde, toen studente, uit Gorssel.

Het doel is een aantal weeskinderen uit Kisii in het westen van Kenia de kans te bieden om (goed) onderwijs te volgen .Dit bevat het hele trajekt van basisschool tot en met een gerichte beroepsopleiding of universitaire studie.

Om dat mogelijk te maken wordt vanuit de stichting financiële ondersteuning gegeven voor scholing en studie, maar ook voor bijkomende kosten, zoals medische verzorging, studieboeken en schooluniformen. De belangrijkste bron van inkomsten is een groep van trouwe donateurs en giften.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor Kerk in Actie Werelddiakonaat – Noodhulp Griekenland

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Symbolisch bloemschikken:

Het kruis als basis op een paarse ondergrond, omgeven door zand als beeld van de woestijn.
2ᵉ zondag van de vasten. Marcus 9, 2-10
Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.
Compositie: het kruis met een bremstruik.
Als Elia onder een bremstruik tot inkeer komen,
het woord verstaan, Licht zien,
en als Mozes op weg gaan, in het teken van het kruis.

 

 

Op weg naar Pasen

Op deze 2e zondag van het 40dagentijd project gaat het over het werk ‘de dorstigen laven’.

Dorst kunnen we ook uitleggen als dorst naar gemeenschap, liefde, onderwijs.

Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen

is op zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien wel goed voor elkaar,

maar tegelijkertijd is er een gevoel van iets te missen. Op deze 'dorst' naar zin

speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden en saamhorigheid

te vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin.

En wat kunnen wij in Eefde doen? 

We kunnen Mattheüs 25:35 lezen: "Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken".

We kunnen dat wijntje even laten staan en een week geen alcohol drinken, maar water.

Een gedicht dat bij deze zondag past, is:

 

Kom naar het levend water,

kom naar de bron:

leer valse schijn verlaten 

en keer je om.

 

Ik ben het levend water,

Ik ben de bron:

leer je op mij verlaten

en zie niet om!

 

Wie zoekt om God te eren,

Hart van bestaan

zal in mijn daden lezen

de Ene Naam.

 

Wie aarde gaat bewerken

leert met geduld

de groeikracht op te merken

die haar vervult.

 

Leven wordt je gegeven

Adem en Geest;

dood zul je niet meer vrezen,

zowaar ik leef.

            Henk Jongerius

 

Voorganger:

A.s. zondag 7 maart gaat Ds. Theo Menting uit Gendringen/Bontebrug voor.