Kerkbrief

(zondag 16 december 2018)
Advent III

Voorganger: Ds. Dick van Doorn

Ouderling   : Trix Drewes

Diaken        : Tjerie Kale

Organist      : Nico Jansen

Lector         : Jan Bosma

Koster         : Margarethe Massink

 

Nico speelt  vandaag orgelwerken van Johann Gottfried Walther 1684-1748.

 

Orde van dienst:

Mededelingen – Aansteken van de Adventskaarsen – Stilte

We zingen het lied bij de twee Adventskaarsen: 463:1,4 (we zitten)

 

4 Bloesem in de winter,

roze dageraad,

wees ons teken dat de

Zon verschijnen gaat!

  • we gaan staan -

Bemoediging en Drempel gebed (we staan):

 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. Gij die dromen zaait in onze harten,

die omziet naar kleine mensen,/die zoekt wie verloren is geraakt,

die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,

tot U komen wij.

g. ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN

EN KOM  ONS TEGEMOET  MET UW LICHT.  AMEN.

Lied:  441 : 1,2 en 10

Groet: v. De Heer zal bij u zijn!

           g. De Heer zal u bewaren

“Leven met een droom”

Lied: 830 : 1, 2 en 3

Dienst van de Schrift

Gebed bij de opening

Schriflezingen: Mattheüs  1 : 18 t/m 25

                         Mattheüs   5 : 1 t/m 12

Lied : 259

Uitleg en verkondiging

Lied: 839 (n.b. couplet 4 1e regel: het  brood = de  droom)

 

Dienst van gaven en gebeden

Inzameling van de gaven

Voorbeden (acclamatie lied 368c – Doe lichten over ons uw aangezicht)

Lied : 419

Zegenbede wederzijds:

v. Moge ons voor Waar verschijnen,

g. Die genoemd wordt: “Zoon van God”,

v. Moge ons voor Waar verschijnen,

g. Kracht tot leven, hulp in nood,

v. Moge ons voor Waar verschijnen,

g. Licht en levensadem, nu voortaan,

v. Knecht en Koning, Lam en Herder,

g. Lieve Meester, Woord van God!

 

Aansluitend: Lied 416 : 4

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Edukans. Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.

Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer leraren in ontwikkelingslanden.

Kerkrentmeesters

Bij deze rondgang kunt u geven voor Oikocredit.

Symbolisch bloemschikken:

Derde zondag van de Advent. ‘Vruchten ontvangen en delen’
Gedroogde vruchten die vanuit het hart naar buiten vallen als beeld van delen.
Open staan voor, ruimte scheppen om te delen: “Deel met elkaar het brood van alledag opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag”.

 

Gastvoorganger:

A.s. zondag is onze gastvoorganger Ds. Gerard van der Brug, Zutphen

 

Adventsconcert:

A.s. zondag 23 december vindt het jaarlijkse adventsconcert van het Chr. Mannenkoor IJsselstreek en het Gemengd Koor Musica Vocale plaats in deze kerk. Deze keer met een combo van de Chr. Muziekvereniging de Harmonie Gorssel-Eefde.

Aanvang 19.30 uur.

 

Koffiedrinken.

Straks na de dienst is er weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

.