UA-160702654-1

Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 24 januari 2021)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

Voorganger: Ds. J. Kool, Vorden

Ouderling   : Trix Drewes

Lector         : Gert Kale

Organist      : Nico Jansen

Techniek     : Wijtse Doevendans

 

Orde van dienst:

 

Welkom en mededelingen

Stilte

Aansteken van de kaarsen

Drempelgebed

 

Aanvangslied:  145: 1 en 2

1 O Heer, mijn God,Gij koning van ’t heelal,

    ik wil uw naam verheffen boven al.

    Van dag tot dag roem ik uw majesteit,

    ik zegen U voor eeuwig en altijd.

    Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,

    groot is zijn naam, zijn ondoorgrond’lijk wezen.

    Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,

    van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

 

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

    van al de won’dren die Gij hebt verricht,

    opdat men alom spreke van uw kracht,

    en roeme in uw overwinningsmacht.

    Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,

    uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

    en juichend zal men overal bezingen

    uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

 

Bemoediging en Groet

 

Lied: 283: 1, 3 en 5

1 In de veelheid van geluiden

   in het stormen van de tijd,

   zoeken wij het zachte suizen

   van het woord, dat ons verblijdt.

 

3 Want wij mensen op de aarde

    raken van het duister moe.

    Als uw hart ons niet bewaarde

    sliepen wij ten dode toe.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,

    al uw liefde ons besteedt,

    zingend zullen wij u roemen

    en dit huis zingt met ons mee!

 

Kyriëgebed

 

Glorialied:  304

1 Zing van de Vader die in den beginne

   de mensen schiep, de dieren en de     dingen:

   hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

   houd Hem in ere!

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

   bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

   luister naar Hem het woord van alzo hoge

   houd Hem in ere!

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,

    duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

    Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

    houd Hem in ere!

 

HET WOORD

 

Gebed van de zondag

 

1-ste Schriftlezing:  1 Samuël 3: 1 – 10

 

Lied:  317: 1 en 2

  1 Grote God, Gij hebt het zwijgen, met uw eigen,

     met uw lieve stem verstoord.

     Maak de weg tot u begaanbaar, wees verstaanbaar;

     spreek Heer, uw gemeente hoort .

 

 2 Heer, uw boodschap staat geschreven , ons ten leven,

    maak uw schrift het levend woord.

    Zie het boek van uw behagen, opgeslagen;

    spreek Heer, uw gemeente hoort.

 

2-de Schriftlezing: Jona 1: 1 - 3a, 3: 1 – 5

 

Lied: 317: 3

3 Roep ons uit de doodse dalen, waar wij dwalen,

    Door een vreemde stem beloord.

    Breng ons naar de heil’ge stede, van uw vrede.

    Spreek Heer, uw gemeente hoort.

 

Evangelielezing: Marcus 1: 14 – 20

 

Lied: 531: 1 en 3

1 Jezus die langs het water liep

    en Simon en Andreas riep,

    om zomaar zonder praten

    hun netten te verlaten,

    Hij komt misschien vandaag voorbij

    en roept ook ons,roept jou en mij,

    om alles op te geven

    en  trouw Hem na te leven.

 

3 Christus die door de wereld gaat

    verheft zijn stem niet op de straat,

    Hij spreekt ons hart aan, heden,

    en wenkt ons met zich mede.

    En lokt ook nog zoveel ons aan,

    tot wie zouden wij anders gaan?

    Hij heeft en zal ons geven

    alles,-het eeuwig leven.

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

ONS ANTWOORD

 

Lied:  361: 1, 2, 5 en 7

1. Er heeft een stem gesproken,
    de Heer was daar!
    Antwoord Hem vastbesloten,
    sta voor Hem klaar!


2. Behoud het woord, de gaven,
    met wakkere zin;
    volhard uw taak te dragen
    en leef daarin!

 

5. Leer ons eenvoudig leven
    niet afgeleid.
   Wie zich aan Hem wil geven
   sta steeds bereid.


7. De koning nu der eeuwen,
    eeuwig de Heer,
    heerlijk, onzienlijk, enig,

    zij kracht en eer!

 

Afkondiging collectedoelen

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'

 

Slotlied:  425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord,

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

ZENDING EN ZEGEN,

 afgesloten met gesproken 'Amen'.

 

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Plaatselijke Diakonieën.

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diakonie. De diakonieën van Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen (en in de toekomst steeds meer gezamenlijk) aktiviteiten uit die tot doel hebben om mensen in de knel hulp te bieden.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor onderhoud kerktuin.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Voorganger:

A.s. zondag 7 februari 2021 gaat Ds. Henk Nekeman te Olst voor.