UA-160702654-1

Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 22 november 2020)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van deze pagina

 

 

Voorganger: dhr. Jan Willem Hengeveld, Almen

Ouderling   : Rita Simonis

Lector         : Gert Kale

Organist     : Nico Jansen

Techniek    : Wijtse Doevendans

m.m.v. zangondersteuning

 

“Nico  speelt vanmorgen orgelwerk van Andrë Raiso;  Franse orgelwerk uit de barok”.

 

Orde van dienst:

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

met een tekst of een zin

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Lied 15:1,2 en 4

1.Wie zult Gij noden in uw tent,
    wie op uw heil'ge berg doen wonen?
    Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
    in heel zijn wandel U erkent,
    die zult Gij u een gastheer tonen.

 

2. Wie wordt er in uw huis geëerd?
    Wiens hart niet overlegt ten kwade,
    wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
    die van zijn naaste onheil weert
    en hem nooit krenken zal of smaden.


3. Wie mag te gast zijn in uw tent,
    wie zult Gij drank en voedsel reiken?
    Die onomkoopbaar 't recht erkent
    van ieder die zich tot hem wendt.
    nooit zal hij wank'len en bezwijken.

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige               

die hemel en aarde gemaakt heeft.               

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

……….

 Amen

 

Lied: 283:1,2 en 4

1. In de veelheid van geluiden

    in het stormen van de tijd,

    zoeken wij het zachte suizen

    van het woord, dat ons verblijdt

 

2. En van overal gekomen,

    drinkend uit de ene bron,

    bidden wij om nieuwe dromen,

    richten wij ons naar de zon.

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen

    in de voren van de tijd.

    Vat ons samen in de stralen

    van uw goedertierenheid.

 

Kyriegebed  ev. met gezongen acclamatie uit het Liedboek of bv. Taizé

 

Glorialied : 868:1,3,4 en 5                                                 

1.  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

     Laat ons naar harte lust zingen en blij musiceren.

     Kom allen saam,

     psalmzing de heilige naam,

     Loof al wat ademt de Here.

 

3. Lof zij de Heer , die uw lichaam zo schoon heeft geweven,

    dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.

    Hij heeft u lief,

    die tot zijn kind u verhief,

    ja, Hij beschikt u ten leven.

 

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

    lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

    Denk elke dag

    aan wat zijn almacht vermag,

    die u met liefde bejegent.

 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

    christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.

    Hart wees gerust,

    Hij is uw licht en uw lust.

    Alles wat ademt zegt: Amen.

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Schriftlezing Oude Testament                    Genesis 18:1-10, 16-17, 20-21;

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 

Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe.

Hij boog diep en zei:

‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.

Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 

Ik zal u ook iets te eten brengen,

zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat.

Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’

Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem.

‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 

Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug,

dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.

 

Toen de mannen weer verdergingen,

lieten ze hun blik op Sodom rusten.

Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. 

Toen zei de HEER:

‘De noodkreten uit Sodom klinken luid,

hun zonden zijn ongehoord groot.

Ik zal ernaartoe gaan om te zien,

of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn,

en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’

 

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom,

terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 

Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg:

‘Wilt u met de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 

Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn.

Zou u die dan ook uit het leven wegrukken

en niet de hele stad vergeving schenken

omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 

Dat vloekt bij U! Hen samen met de schuldigen laten omkomen!

Dan zouden schuldigen en

onschuldigen over één kam worden geschoren.

Dat vloekt bij U!

Hij die rechter is over de hele aarde

moet toch rechtvaardig handelen?’

 

Lied: 317:1

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen, met uw eigen,

    met uw lieve stem verstoord.

    Maak de weg tot u begaanbaar, wees verstaanbaar;

    spreek Heer, uw gemeente hoort .

 

Schriftlezing Oude Testament        Genesis 19:1-11, 15-16, 23-26

De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan.

Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag stond hij op,

ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer. 

‘Heren,’ zei hij, ‘komt u toch mee.

Het huis van uw dienaar staat voor u open;

overnacht daar en was er uw voeten.

Dan kunt u morgenvroeg uw weg vervolgen.’

‘Nee, dank u,’ antwoordden ze, ‘we overnachten wel op het plein.’ 

Omdat hij echter sterk bleef aandringen,

gingen ze met hem mee naar zijn huis.

Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar;

hij bakte brood en ze aten bij hem.

Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen,

liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 


‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’

riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ 

Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. 

‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 

‘Luister, ik heb twee dochters,

die nog nooit met een man geslapen hebben.

Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen.

Maar laat die mannen met rust,

ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’ 

Maar ze schreeuwden: ‘Uit de weg!’

Ook riepen ze: ‘Dat woont hier als vreemdeling,

en moet ons zo nodig de wet voorschrijven?!

Wacht maar, jij zult er ook van lusten, en nog meer dan zij!’

En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. 

Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en deden de deur dicht, 

en ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren,

jong en oud, met blindheid, zodat ze de ingang niet konden vinden.

Daarna zeiden ze tegen Lot: Wij staan op het punt deze stad te verwoesten: er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht,dat de HEER ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten.’ 

Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot spoed:

‘Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters,

anders komt u om en wordt u het slachtoffer

van de misdrijven die in deze stad zijn begaan.’ 

De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. 

Toen liet de HEER uit de hemel

zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra.

 

Lied: 317:2

2. Heer, uw boodschap staat geschreven , ons ten leven,

    maak uw schrift het levend woord.

    Zie het boek van uw behagen, opgeslagen;

    spreek Heer, uw gemeente hoort.

 

Schriftlezing Nieuwe Testament     Mattheus 9:35-10:1, 5-7, 11-15

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen,

hij gaf er onderricht in de synagogen,

verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk

en genas iedere ziekte en elke kwaal. 

Toen hij de mensenmenigte zag, raakte alles in hem bewogen,

omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen,

als schapen zonder herder. 

Hij zei tegen zijn leerlingen:

‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 

Vraag dus de eigenaar van de oogst

of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’


Daarop riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich

en stuurde hen erop uit. Hij gaf de volgende instructies:

‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. 

Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Zieken, genees ze! Doden, wek ze! Wie besmettelijk zijn,

was hun smetten af! Demonen, verdrijf ze!

Niet-verdiend hebben jullie ontvangen,

zonder verdienste moeten jullie geven! 

Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, 

schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren,

geen sandalen en geen stok,

want een arbeider is waardig dat er voor hem gezorgd wordt. 

Zoek in elke stad en in elk dorp waar je komt,

naar wie waardig is je te ontvangen.

Groet het huishouden dat je binnengaat. 

Laat jullie vrede over dat huis komen als het die vrede waardig is, maar zo niet, laat dan die vrede naar je terugkeren. 

En als ze je niet willen ontvangen

noch naar je woorden willen luisteren,

verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. 

Ik verzeker jullie:

de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Zie, ik zend jullie als schapen onder de wolven.

Wees daarom scherpzinnig als slangen

en eenvoudig als duiven. 

 

Lied:  317:3

3. Roep ons uit de doodse dalen, waar wij dwalen,

    Door een vreemde stem bekoord.

    Breng ons naar de heil’ge stede, van uw vrede.

    Spreek Heer, uw gemeente hoort.

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied:  1016:1,2 en 3

1. Kom, laat ons opgaan naar de berg
    waar God de vrede leert:
    een ploegschaar maak je van je zwaard,
    een snoeimes van je speer.
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.

 

2. Wij gaan waar onze voeten gaan,
    God zet ons op het spoor
    naar vrede en gerechtigheid,
    zijn voetstap gaat ons voor.
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.


3. Uit Sion zal de wet uitgaan
    en uit Jeruzalem
    het woord dat ons de vrede leert,
    sjaloom in naam van Hem.
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen (inzameling is bij de uitgang)

Gebeden (ev. met acclamatie door zangondersteuning)

– stil gebed

– Onze Vader (door voorganger)

 

Slotlied:  422– de gemeente gaat staan

1. Laat de woorden 

    die we hoorden                                                                 

    klinken in het hart.                

    Laat ze vruchten dragen      

    alle, alle dagen                        

    door uw stille kracht.

 

2. Laat ons weten,

    nooit vergeten

    hoe U tot ons spreekt:

    sterker dan de machten

    zijn de zwakke krachten,

    vuur dat U ontsteekt.

 

3. Laat ons hopen,

     biddend hopen,

     dat de liefde wint.

     Wil geloof ons geven

     dat door zo te leven-

     hier Gods rijk begint.

 

ZEGEN

 

Amen (door zangondersteuning)

 

Gemeente gaat zitten (en verlaat op aanwijzing de kerkzaal)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Kollekten:

Diakonie

Vandaag wordt uw bijdrage gevraagd voor Kledingaktie Oost-Europa – transportkosten.

De gezamenlijke diakonieën in de voormalige gemeente Gorssel houden twee keer per jaar een kledingaktie.  Dit gebeurt in samenwerking met mevr. Te Wierik in Lochem. Zij beschikt over verschillende kontakten in Polen, Roemenië en Oekraïne.

U kunt uw bijdrage over maken op NL79RABO0322300630 t.n.v. Diakonie Prot.Gem. Eefde met vermelding van datum en doel.

Kerkrentmeesters

Vandaag kunt u geven voor Kerkinterieur.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO 0322302501 t.n.v. Protestantse  Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Voorganger:

A.s. zondag 29 november gaat Ds. Kees Bochanen, Deventer voor in de dienst.