Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 17 oktober 2021)

 

 

Voorganger: Ds. Gert Jan de Pender, Varsseveld

Ouderling   : Rita Simonis

Diaken       : Henriëtte Groeneveld

Lector        : Trudy Aalderink

Organist     : Tooske Hinloopen

Techniek    : Gert Kale

Koster        : Hans Slurink


 

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

met een tekst of een zin

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanvangspsalm:92:1,2,3

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige                 

die hemel en aarde gemaakt heeft.                 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

……….

 Amen

 

Psalm: 92:7,8

 

Kyriegebed  ev. met gezongen acclamatie uit het Liedboek of bv. Taizé     -1-

 

Glorialied: 305

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing:  1 Koningen 17:8-16 (door de lector)

 

Antwoordpsalm: 34:1,2,4

 

Tweede Schriftlezing:  Johannes 6:22-29 (door de lector)

 

Acclamatie: 333  (Kom, Geest van God, maak onze harten open,

                              dat Christus bij ons woning vindt.)

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied:   385

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Gebeden (ev. met acclamatie)

– stil gebed

 

Afkondiging collectedoelen (inzameling is bij de uitgang)

 

Nodiging

V:       Dit is de tafel van de Heer.

          Onze Heer Jezus nodigt ons

          om te delen in dit vreugdefeest.

          Van oost en west en van noord en zuid

          zullen de volken komen

          en aanliggen in het koninkrijk van God.           

 

Tafelgebed ('Omdat Gij liefde zijt' - Herfsttijd)

          V: De Heer zal bij u zijn

          G: De Heer zal u bewaren

          V: Verheft uw harten

          G: Wij zijn met ons hart bij de Heer

          V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God

          G: Hij is onze dankbaarheid waardig                                                            

   

V:

U komt onze dank toe, HEER onze God,

om alles wat Gij voor ons zijt, een Schepper, een Bevrijder,

HEER boven alle machten, Herder van mensen,

Vader en Moeder tegelijk, ons Licht en ons Leven,

namen honderd-uit.

U komt onze dank toe omdat Gij Liefde zijt:

een God die ons geen lot oplegt, maar onze lotgevallen deelt,

die ons falen vergeeft en onze feilen draagt,

die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden. 

Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij op U,

ook als uw aangezicht verborgen is,

uw stem niet wordt gehoord

en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.

En met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed,

in leven en sterven,

spreken wij ons voor U uit

en zingen wij U toe:

U komt onze dank toe, HEER onze God,

om Jezus uw Zoon: Hij is het Woord

dat ons uw liefde verklaart,

Hij is in levenden lijve uw ontferming, vergeving, genezing,

Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten,

 

want Hij heeft in de nacht van de overlevering

het brood genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken,

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,

en gezegd:

          Neemt en eet,

          dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

          doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken,

hem rondgegeven en gezegd:

        Drinkt allen daaruit,

        deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

        dat voor u en voor velen vergoten wordt

        tot vergeving van zonden.

        Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,

        tot mijn gedachtenis.             

                                                                                                             -4-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gemeente gaat zitten)

 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker en wij bidden U:

gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd

en aanvaard het teken van onze toewijding.

Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw liefde,

dat wij elkaar nabij zijn en staande houden

als een levend bewijs

dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven

en dat geloof niet uitgestorven is.

Zo houden wij uw Naam hoog, zo zijn wij U van dienst,

zo danken wij U, o God, omdat Gij liefde zijt,

door Jezus Christus, onze Heer.

G: Amen.

 

Onze Vader (oecumenisch)

A:       Onze Vader die in de hemelen zijt,

          uw naam worde geheiligd,

          uw koninkrijk kome,

          uw wil geschiede

          op aarde zoals in de hemel.

          Geef ons heden ons dagelijks brood,

          en vergeef ons onze schulden,
          zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,

          en leid ons niet in verzoeking

          maar verlos ons van de boze.

          Want van U is het koninkrijk

          en de kracht

          en de heerlijkheid

          in eeuwigheid.

          Amen.

 

Vredegroet

V:       De vrede van de Heer zij met u allen!                                                  -5-

G:      Zijn vrede is met u.

V:       Geeft elkaar een teken van vrede.

(De gemeenteleden brengen elkaar een vredegroet).

 

Gemeenschap van brood en wijn

         

V:       Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

 

Gebed na de maaltijd

 

V:       Laat ons bidden:

          Dat wij uw woord vernomen hebben, God,

          dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,

          laat dat voor ons een teken zijn

          dat U dicht bij ons bent,

          dat wij uw mensen zijn,

          door U gevoed, door U bemind.

          Verlaat ons nooit, bidden wij U,

          wees als het daglicht om ons heen,

          wees onze vaste grond,

          en meer dan dat:

onze toekomst, onze Vader.

G:      Amen.

 

Slotlied: 608 – de gemeente gaat staan

 

ZEGEN

 

Amen

 

Gemeente gaat zitten (en verlaat op aanwijzing de kerkzaal)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerk in Actie – Werelddiakonaat – Kameroen: samen werken aan een stabiele toekomst.

Op 16 oktober was het wereldvoedseldag. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten, alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar projekt.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

                                                                                                                            

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor Aanschaf Liedboeken.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Vrouwen in de bijbel – bijbelstudie; ds. Hannie van Boggelen

Vrouwen treden in de bijbel slechts weinig op de voorgrond, toch is hun rol soms opmerkelijk en verrassend.

Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar wat enkele vrouwen in de bijbel ons te vertellen hebben.

Op een bijzondere manier kijken we naar deze verhalen: we onderzoeken de bijbeltekst en de vrouwenfiguur die daarin beschreven staat.

Tegelijkertijd bekijken we de tekst vanuit onze eigen belevingswereld.

Ga jij / gaat u mee op deze ontdekkingstocht? Vrouwen en mannen van harte welkom!

Data: do. 28 oktober en do. 25 november om 20.00 uur in de Goedhartkamer; derde bijeenkomst in overleg met de deelnemers.

Aanmelden  bij ds. Hannie van Boggelen:

hevanboggelen@gmail.com of tel.: 06 250 44 095

 

 

Voorganger:

Zondag 24 oktober gaat Ds. Cees Brevet, Deventer voor in de dienst.