Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 18 april 2021)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

 

Voorganger: Ds. Dick van Doorn

Ouderling   : Trix Drewes

Lector         : Ko van Raamsdonk

Organist      : Nico Jansen

Techniek     : Gert Kale

 

Nico speelt vandaag werken van de  Franse componist Jaques Boyvin (1649-1706)

 

Orde van dienst waarin Joke Bouwhuis-van Wijk bevestigd en ingezegend wordt in het ouderlingschap.

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stilte

 

Aansteken van de kaars

 

Drempelgebed

 

Lied 612

1. Wij komen als geroepen

    en aan het licht gebracht.

    Het leven te begroeten

    heeft God ons toegedacht.

    Wij komen als geroepen,

    getekend met een naam,

    van ongeweten toekomst

    de mede-erfgenaam.

 

2. Geroepen om te leven,

    gehouden aan zijn woord

    van uitgesproken vrede,

    van liefde ongehoord.

    Herboren, uitgetogen

    uit de toevalligheid,

    bestemd voor de genade,

    het donker al voorbij.

   

3. Getekend voor ons leven

    als kind’ren van het licht,

    gezaaid op hoop van zegen,

    de dag als vergezicht.

    God, breng ons zelf op adem

    en treed in ons bestaan.

    Bezegel onze vreugde

    hier met uw eigen naam !

                             

Het bijzondere van de tijd tussen Pasen en Pinksteren; de “twijfel!”.

Lied 287 : 1 en 2

1. Rond het licht dat leven doet

    groeten wij elkaar met vrede;

    wie in voor- of tegenspoed

    zegen zoekt, mag binnen treden,-

    bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.

 

2. Rond het boek van zijn verbond

    noemen wij elkaar bij name,

    roepen wij met hart en mond

    levenswoorden: ja en amen-

    als de kerk van liefde leest, is het feest!

 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezingen: Ps. 146 : 1 t/m 8

                            Lucas 24 : 1 t/m 12

 

Acclamatie lied 339c
U komt de lof toe,
U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

 

“W.W.J.D?”

 

Lied 655 : 1,2 en 3

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!

    Hij laaft u heel uw leven lang

    met water uit de harde steen.

    Het is vol wond’ren om u heen.

 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,

    gunt aan uw leven rust en duur

    en geeft het zin en samenhang.

    Zing dan de Heer een nieuw gezang!

  

3. Een lied van uw verwondering

    dat nóg uw naam niet onderging,

    maar weer opnieuw geboren is

    uit water en uit duisternis.

 

Bevestiging en inzegening

  “mensen in Uw dienst” (bewerkte tekst van J. Beumer)

Lieve God,

Uw wereld kraakt in al haar voegen,

bossen sterven, oorlogen woeden,

de aarde bloedt, de mensen huilen en

leven geïsoleerd door een pandemie.

Maar U laat het er niet bij zitten,

U roept mensen in Uw dienst,

U beweegt mensen tot mededogen.

U vraagt mensen om het spoor

te volgen van Jezus de Opgestane!

Hij leerde de weg van ontferming en vrede,

Hij kende de reis van Genesis naar Openbaring.

Hij Zelf ging de tocht van chaos naar mede-mensenland.

Zijn essentie was het de minste-met-de-minsten te zijn

en broeder en zuster van hen

die te lijden krijgen en verschopt worden.

Schepper en Voleinder van al wie leeft…..

stuur ook ons op weg

om recht te doen en lief te hebben,

zodat ééns onze wereld en wij

allen tesamen zullen staan

in het glorierijke Licht van Uw gerechtigheid.

 

Johanna Maria,

 

ben je bereid deze gemeente te stimuleren

tot eredienst van God,

tot onderlinge hulpvaardiheid en dienst aan de wereld;

nederig en trouw, hartelijk en meelevend,

vindingrijk en fantasievol…

 

Joke……….

 

(vraag aan de gemeente, te beantwoorden door de ouderling van dienst)

 

Gemeente, belooft u haar ruimhartig en dankbaar te ontvangen?

Want zij wil u allen bijstaan, opdat ook deze gemeente

Jezus’ Opstanding zal uitbeelden en voelbaar maken

in deze wereld?

Wat is daarop uw antwoord?

……

Zegen:

Geprezen zij Messias Jezus, Die u wil zegenen

met de genade van dit ambt.

Tot vreugde zul jij -Joke- Hem dienen, wetende:

“Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft”.

 

Lied: Ga dan op weg (melodie lied 868)

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
    ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden
    Wees niet bevreesd,
    ga en vertrouw op de Geest
    die je van angst zal bevrijden.

2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
    Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
    Dan, onder het gaan,
    zul je de ander zien staan
    en overstijg je je grenzen.

3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
    Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen
    Houd op het licht
    altijd je ogen gericht.
    Dat zal je kracht zijn voor morgen

“Zo zie ik het ouderlingschap”. 

Dankgebed en voorbeden

 

Lied 416 : 1 en 4

1.  Ga met God en Hij zal met je zijn,

     jou nabij op al je wegen

     met zijn raad en troost en zegen.

     Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,

    tot wij weer elkaar ontmoeten,

    in zijn naam elkaar begroeten.

    Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Uitzending en Zegen

Aansluitend: Lied 423 : 1

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:

    ga met uw licht voor ons uit!

    Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

    Ga met God!

    Vaya con Dios en á Dieu !

 

Kollekten:

Diakonie

Vanmorgen wordt uw bijdrage gevraagd voor Hassinkhof.

De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun zoons/dochters met een beperking een huis zochten waar zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en gelukkig zijn.

De woningbouwvereniging IJsseldal en Philadelphia werden ingeschakeld en werkten volledig mee. Boven wonen al jaren dezelfde 5 bewoners, die volledig zijn ingeburgerd in buurt en dorp, de benedenverdieping is ingericht als logeerhuis, voor bijvoorbeeld tijdelijke opvang, weekeind of week, voor mensen met een beperking.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor Kerkinterieur.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Gemeentegesprek op 25 april:

We gaan op zondag 25 april na de kerkdienst een gemeentegesprek houden. Dat wordt deze keer, gezien de coronasituatie, online georganiseerd. We blijven dan na de dienst
  - die u, zoals we intussen gewend zijn, via uw scherm kunt volgen -  tot maximaal half één met elkaar verbonden. Eerst krijgt u even de tijd een kopje koffie voor uzelf in te schenken en om half 12 beginnen we. Trix zal u namens de kerkenraad bijpraten over de stand van zaken in het proces om te voorzien in een predikant en kerkelijk werker. Zoals u weet doen we dat samen met Gorssel/Epse. Ook zal ze stil staan bij het coördinatieteam dat pas van start is gegaan om de samenwerking (op de andere terreinen) van onze gemeenten te begeleiden.  Omdat we niet fysiek bij elkaar zitten is het niet mogelijk dat u die zondag tijdens het gesprek  vragen / onderwerpen inbrengt. Mocht u iets aan de orde willen stellen, wilt u het ons dan van te voren (vóór 20 april) laten weten?  Dat kan via e-mail naar Trix Drewes: , of schriftelijk ter attentie van haar in de brievenbus aan de kerk, Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde.

 

Voorganger:

A.s. zondag 25 april gaat Ds. Lidy van Prooyen Schuurman te Zutphen voor.