Kerkbrief

 • Agenda

  jun
  24
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  jun
  17
  17-06-2018 09:46
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 17-06-2018 09:46 Tijdsduur: 84 minuten

(zondag 17 juni 2018)

Voorganger : Ds. Deddy van Alphen

Ouderling   : Rik Rook

Diaken        : Truus Kl. Velderman

Lector         : Joke Bouwhuis

Organist      : Broer de Boer

Koster         : Margarethe Massink

 

Orde van dienst:

 

Bemoediging en Drempelgebed (we staan):

 

Ouderling: Onze hulp in de Naam van de Heer

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Ouderling:

Hier zijn wij, o God,

mensen die gekend zijn door U

Soms voelen we ons verloren

in deze wereld,

soms zijn we onszelf en elkaar kwijt.

Breng ons bij elkaar, en bewaar ons in uw hoede,

bescherm ons door uw liefde.

Zet ons door uw Geest in beweging

naar uw Rijk van vrede en recht.

Door Jezus Christus, onze Heer.

ALLEN: AMEN

 

We zingen: ….

Psalm 84: 1,2

Kyriëgebed afgesloten met: 1e Kyrië.

Glorialied: 713: 1,2,3

1e lezing: Ezechiël 17: 11-24

Zingen: Ps. 92: 1,6,7

Het Evangelie:  Mc. 4: 26-34

Lied 923

Preek

Orgelspel

Lied 422

Inzameling van de gaven

Lied 827

Gebeden  accl.  Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Slotlied: 978: 1,2,4

Wegzending en zegen

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor Binnenlands Diakonaat: inloophuizen als rustpunt.

In onze hectische samenleving raken nog al wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer.

Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken.

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook veel vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten aktief zijn.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor het Ned. Bijbelgenootschap.

 

Koffiedrinken:

Straks na de dienst is er weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

 

Gastpredikant:

A.s. zondag is onze gastpredikant Ds. Dick Fisser te Amsterdam. Hij was voorganger van de Hervormde Gemeente Eefde van juni 1981-juni 1987.