Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 25 juli 2021)

Voorganger: Ds.S.M.A. Wevers-van der Feltz, Gorssel

Ouderling   :Bolina Aalderink

Diaken       : Jan Brummelman

Lector        : Joke Bouwhuis

Organist    : Nico Jansen

Techniek   : Hans Slurink

Koster       : Wim Volkers

m.m.v. zangondersteuning door Tjerie en Gert Kale

 

Nico speelt vanmorgen Engelse orgelwerken.

 

Orde van dienst:

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

met een tekst of een zin

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Aanvangslied 283: 1,3 en 4

1. In de veelheid van geluiden

    in het stormen van de tijd,

    zoeken wij het zachte suizen

    van het woord, dat ons verblijdt.

 

3. Want wij mensen op de aarde

    raken van het duister moe.

    Als uw hart ons niet bewaarde

    sliepen wij ten dode toe.                                                              -1-

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen

    in de voren van de tijd.

    Vat ons samen in de stralen

    van uw goedertierenheid.

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige                 

die hemel en aarde gemaakt heeft.                 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede

van God, onze Vader

en van Jezus Christus de Heer.

Amen.

 

Psalm van de zondag: 92: 1 en 2

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,

    dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig

    Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,

    ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

 

2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,

    die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;

    laat alom musiceren, met stem en instrument,

    maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

 

Kyriegebed gevolgd door gezongen acclamatie:

Glorialied 304: 1,2 en 3

1. Zing van de Vader die in den beginne

    de mensen schiep, de dieren en de dingen:

    hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

    houd hem in ere!

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

    bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

    luister naar Hem het woord van alzo hoge:

    houd Hem in ere!

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,

    duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

    Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

    houd Hem in ere!

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 14 (door de lector)

 

Lied 90a: 1, 2 en 6

1. O God, die droeg ons voorgeslacht

    in nacht en stormgebruis,

    bewijs ook ons uw trouw en macht,

    wees eeuwig ons tehuis!

 

2. De schaduw van uw troon omsloot

    Uw heiligen weleer,

    bij U beveiligd is ons lot

    en zeker ons verweer.

 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht

    in tegenspoed en kruis,

    wees ons een gids in storm en nacht

    en eeuwig ons tehuis.

 

Tweede Schriftlezing:  Marcus 6: 45 – 52 (door de lector)

 

Lied 917: 1,3 en 5

1. Ga in het schip, zegt Gij,

    steek van het strand.

    vaar tegen wind en tij,

    vaar naar de overkant,

    wacht daar op Mij.

 

3. Wij zien alleen nog maar

    water en wind.

    zegt Gij dan: wacht Mij daar?

    Wij, nu de nacht begint,

    weten niet waar.

 

5. Kom met uw scheppingswoord

    in onze ziel!

    Spreek dat de wind het hoort!

    Kom, dat het water knielt,

    bij ons aan boord!

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel                                                         -3-

  

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen (inzameling is bij de uitgang)

 

Gebeden  

– stil gebed

– Onze Vader (door voorganger) 

 

Slotlied 904: 1,4 en 5 – de gemeente gaat staan

1. Beveel gerust uw wegen,

    al wat u’t harte deert,

    der trouwe hoed en zegen

    van Hem, die ’t al regeert.

    Die wolken, lucht en winden

    wijst spoor en loop en baan,

    zal ook wel wegen vinden

    waarlangs uw voet kan gaan.

 

4. Wel kan zijn hulp vertragen,

    en ’t schijnt soms in de nacht,

    alsof geen licht zal dagen,

    alsof geen troost u wacht,

    als u de angst doet beven

    dat God u niet meer kent,

    dat Hij zich van uw leven

    voorgoed heeft afgewend.

 

5. Maar blijft gij met vertrouwen

    naar God zien in de nacht;

    dan doet Hij u aanschouwen

    wat gij het minst verwacht.

    Eens zal Hij u bevrijden

    ook van de zwaarste last,

    houd moedig bij het strijden

    aan zijn beloften vast.

 

ZEGEN

 

Amen

 

Gemeente gaat zitten (en verlaat op aanwijzing de kerkzaal)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerk en Vluchtelingen Zutphen e.o.      -4-

Toen in 2016 bekend werd dat er een AZC in Zutphen zou komen hebben een aantal kerken uit Zutphen e.o. de werkgroep “Kerk en Vluchteling” opgericht om te kijken of de kerken van betekenis konden zijn voor asielzoekers in Zutphen. Het was verrassend hoe gemakkelijk christelijke vluchtelingen hun weg vonden naar de diverse kerken. Een aantal  “maatjes” van Kerk en Vluchteling ging aan de slag met o.a. fietsles, taalles, de inloop van de Eekschuur in Warnsveld en Compassie in Zutphen.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor kerkinterieur.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

 

Diensten:

A.s. zondag (1 augustus) is er weer een gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse, ditmaal vanuit de kerk in Gorssel. (zie artikel)

 

Voorganger:

Zondag 8 augustus gaat Ds. Maaike Schepers uit Enschede voor in de dienst.

 

 

Rolstoel duwers  gevraagd op maandag 2 augustus.

Vanaf zaterdag 31 juli vaart de Prins Willem Alexander ,

weer met gasten en vrijwilligers van  Het vakantie bureau 

van de PKN door Nederland.

Op maandag 2 augustus ligt het schip aan de IJssel Kade,

in Zutphen.

Voor deze middag zijn wij op zoek naar vrijwilligers die komen helpen om met

de gasten te wandelen,  veel gasten hebben een rolstoel nodig .

En dus zijn er duwers nodig.

Informatie;  

Wim van der Tas ,  tel.  0343 745898.

 

Dienst van 1 augustus

Volgende week zondag, 1 augustus, houden we een viering in een gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse, in de kerk van Gorssel, om 10.00 uur.

Als u daar bij wilt zijn, kunt u zich daarvoor deze week opgeven bij de koster Bernard van Dijk via een e-mailbericht naar kostergorssel@gmail.com, vóór vrijdag 12 uur. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, gaat de toewijzing op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wenst u vervoer, bel dan voor de autorijdienst Ab Aalderink, zie Kerkvenster.

Bij binnenkomst wordt u geregistreerd. U hoeft geen mondkapje te dragen en er wordt gezongen. De Orde van Dienst en de liederen worden op een scherm geprojecteerd, er is geen kerkbrief.

Daarom hierbij alvast ook de mededelingen voor 8 augustus.

                                                                                                                       -5-

Diensten vanaf 8 augustus

Vanaf zondag 8 augustus gaan wij in Eefde een proef doen met een paar versoepelingen.

  • U hoeft zich van te voren niet meer op te geven voor de dienst, wij denken voldoende ruimte te hebben (met corona-opstelling, dus 1,5 meter afstand) voor alle bezoekers.
  • Wij verplichten u niet meer om een mondkapje te dragen totdat u op uw stoel zit. U mag dat natuurlijk wel doen, als u zich daardoor veiliger voelt! Ook vragen wij u het mondkapje (weer) op te zetten als u denkt dat u de 1,5 meter-regel niet kunt handhaven, bijvoorbeeld bij het uitgaan van de kerk. We laten dit graag aan uw eigen gezonde verstand over. Mocht het afstand houden niet lukken, dan gaan we weer over op het verplicht dragen van een mondkapje als u niet zit..
  • We gaan als gemeente weer meezingen, met het uitdrukkelijke verzoek dat op een ingetogen manier te doen, of te neuriën als u dat prettiger vindt. Er is geconstateerd dat hiervoor de ventilatie in de kerkzaal toereikend is bij het aantal bezoekers dat naar de kerk komt.

 

Kerkbrieven: minder en dunner / liedboek gebruiken

Tijdens de periode dat we de diensten alleen via het scherm uitzonden, zijn er veel extra exemplaren van de kerkbrief gedrukt en rondgebracht. Nu we weer open zijn voor bezoekers komen daar elke week ook weer brieven voor alle kerkgangers bij. Bovendien waren de te zingen coupletten van de liederen in zijn geheel afgedrukt. Met een gemiddelde van 5 tot 6 bladzijden per keer voor ca. 90 brieven, kostte dat elke week zo’n 500 gedrukte pagina’s. Het wordt tijd om deze kosten terug te brengen en de liedboeken weer te gaan gebruiken.

Vanaf 8 augustus kunnen de kerkgangers liedboeken van de kerk zelf pakken van de serveerkar bij de ingang van de kerkzaal, naast de kerkbrief. Na de dienst staat de kar bij de uitgang en worden de liedboeken weer daarop verzameld. Voor de mensen die thuis kijken geldt de regel weer als vóór corona: eigen liedboek gebruiken a.u.b.

 

Natuurlijk geldt nog steeds voor alle situaties: houdt u aan de algemene regels, dat wil zeggen: houdt 1,5 meter afstand, handen ontsmetten, en bij corona-gerelateerde klachten: blijf thuis en laat u testen!

 

Wij hopen vurig dat de landelijke situatie niet verslechtert en dat ons gedrag meehelpt om deze versoepelingen te kunnen handhaven. Als het mogelijk is, geldt dit tot 9 september.

In de kerkenraadsvergadering van 6 september wordt opnieuw gekeken wat er dan mogelijk is.

 

Namens het moderamen,

Maps Adriaanse, scriba