Kerkbrief

(zondag 1 december 2019)
1e advent

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Rie Roebers

Diaken        : Johan Zoerink

Lector         : Joke Bouwhuis

Organist     : Nico Jansen

Koster         : Jannie Zoerink

 

Orde van dienst:

Mededelingen- Aansteken van de Adventskaars: Kaarsenlied 463:1,2

(we zitten)

Bemoediging en Drempel gebed (we staan):

v. Onze hulp in de Naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. Gij die dromen zaait in onze harten,

die omziet naar kleine mensen ,

die zoekt wie verloren is geraakt,

die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,

tot U komen wij.

g. ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN

EN KOM  ONS TEGEMOET  MET UW LICHT.  AMEN.

Lied: Psalm van Advent I: 25 met de antifoon 432a

1e keer gezongen door voorganger – 2e keer door ALLEN

ALLEN zingen Psalm 25:1,2

ALLEN zingen de antifoon 432a

Gebed en Kyrie 299c

 

DIENST VAN DE SCHRIFT

Groet: v. De Heer zal bij u zijn!  g. DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

Profetenlezing: Jesaja 2:1-5

Lied: 447

Brieflezing Romeinen 13:11-14 en Evangelielezing:  Matteüs 24:37-44

Lied: 433:1,2,5

Preek – korte stilte- orgelspel

Lied 451:  1           3      5  ALLEN

                           2               VROUWEN    

                                    4      MANNEN

Voorbeden met acclamatie 368a Kom, Heer, en wacht niet langer

Credo 340c (pag. 697):  voorganger en ALLEN

 

DIENST VAN DE TAFEL

Inzameling voor diaconie en kerkenwerk

Nodiging

v. De Heer zij met u.

g. ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.

Heft u harten omhoog.

WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.

Dankzegging: v…

Heilig (Sanctus) en Gezegend (Benedictus) 404 c

Tafelgebed

Lied 229 (pag. 546)

Aanroeping van de Heilige Geest

ONZE VADER (gesproken)

Vredegroet

Lam Gods – 408 c

Dankzegging

Slotlied: 440:1,2,4

Heenzending en Zegen. AMEN (431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor Het Rode Kruis: Vecht  tegen honger in de wereld.

Dreigende hongersnood door konflikten en extreem weer. De afgelopen twintig jaar is er vooruitgang  geboekt in de strijd tegen honger. Tot zover het goede nieuws. Want het aantal mensen met honger neemt de laatste jaren weer toe. De situatie is alarmerend. In Zuid-Afrika, Jemen en Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt een hongersnood. Het Rode Kruis luidt de noodklok en opent Giro 6868.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerkinterieur.

 

Kerkrentmeester:

Inloop- spreekuur van de Kerkrentmeesters a.s. dinsdag 3 december van 19.00 uur – 20.00 uur in de Goedhartkamer.

 

Koffieconcert:

Het laatste koffieconcert dit jaar wordt a.s. zondag 8 december gegeven door Tooske Hinloopen – piano en Nico Jansen – orgel.

 

Agenda:

Maandag 2 december – 10.30 uur Moderamen, voorbereiding kerkenraad 11 december – Goedhartkamer

Woensdag 4 december – 10.00 uur Leerhuis – we lezen Romeinen 8 – ds. Arie Broekhuis – Goedhartkamer

 

Zondag 8 december:

Zondag 8 december, Advent II, is een Lieddienst. In deze dienst zingen we enkele Adventsliederen die van een toelichting worden voorzien.

Ook het lied draagt verkondiging in zich. Tooske Hinloopen is de organist én pianist van dienst.

 

Symbolische bloemschikken in deze Adventstijd en met Kerst.

Een opbouw schikking met Jesaja-teksten.

Uit het boek Liturgische schikkingen van Tini Brugge en Anita Westhuis.

Vanuit een stronk als basis wordt de schikking wekelijks opgebouwd door materiaal toe te voegen. Als materiaal is er de stronk twijg, groene takken, groen met knoppen en bloembol(len)

Een stronk als beeld van Hoop en verwachting is afkomstig uit de lezingen op de tweede Advent van het A-jaar: Jesaja 11 1-10. Een bloembol is een beeld van hoop en verwachting: uit het duister van de aarde, uit het duister van een bloembol, groeit de knop en komt tot bloei.

Paars is de liturgische kleur voor Advent, wit voor Kerstmis. De kleur groen herinnert aan leven en hoop.

1 Advent. Jesaja 2, 1-5 Laten we leven in het licht van de Heer.

De mooie stronk is weer van zolder gehaald en daarop staan de 4 kaarsen. Deze zondag is hij nog kaal. Alleen de eerste kaars wordt ontstoken. Bij het ontsteken van de eerste kaars:

Wij ontsteken deze kaars als teken van verlangen
onze ogen te richten op het licht van de Ander,
de Eeuwige die het duister doorbreekt.