UA-160702654-1

Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 27 september 2020)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van deze pagina

 

Voorganger: Ds. Emma Rijks, Twello

Ouderling   : Co van Raamsdonk

Diaken        : Johan Zoerink

Lector         : Trudy Aalderink

Organist      : Nico Jansen

Techniek     : Wim Bieleman

Koster         : Jannie Zoerink

 

Nico speelt vanmorgen vóór, tijdens en na de dienst orgelwerk van J.A.G. Guilain (1680-1739).

 

Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

met een tekst of een zin

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of zingen lied.)

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Aanvangslied  Psalm 121: 1 en 2

1. Ik sla mijn ogen op en zie

    de hoge bergen aan,

    waar komt mijn hulp vandaan?

    Mijn hulp is van mijn Here, die

    dit alles heeft geschapen.

    Mijn herder zal niet slapen.

 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,

    als gij geen uitkomst ziet;

    uw wachter sluimert niet!

    Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

    Hij wil, als steeds voor dezen,

    Israëls wachter wezen.

 

Bemoediging en groet  (vanaf hier voorganger)

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige               

die hemel en aarde gemaakt heeft.               

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

……….

 Amen

 

Zingen als kyrie en gloria          Lied 281: 1, 2, 5, 7, 8 en 10

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.

    God, houd uw oog op ons gericht:

    Kyrie eleison!

 

2. Wanneer het donker ons verrast,

    houd ons dan in uw goedheid vast:

    Kyrie eleison!

 

5. Dat ieder die zich tot U wendt

    de gloed van uw genade kent.

    Kyrie eleison!

 

7. Gij hebt uw Woord gestand gedaan:

    wij zijn met Christus opgestaan!

    Amen. Halleluja!

 

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.

    De schepping zingt zijn vreugde uit:

    Amen. Halleluja!

 

10.Ontvlam in ons en vuur ons aan!

     Getroost zullen wij verder gaan.

     Amen. Halleluja!

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Rondom het Woord

 

Eerste Schriftlezing (door de lector)

Exodus 16: 1-5 en 9-12

 

Lied    687: 1

Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult

waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart,

in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

 

Tweede Schriftlezing (door de lector)
Exodus 16: 13-20

 

Lied    687: 3

Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zegt en zingt het voort,

geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

 

Overdenking  / verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied    Ga dan op weg (melodie lied 868)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,

ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd,

ga en vertrouw op de Geest

die je van angst zal bevrijden.

 

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.

Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.

Dan, onder het gaan,

zul je de ander zien staan

en overstijg je je grenzen.

 

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen

Houd op het licht

altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen.

 

RONDOM ONS ANTWOORD 

 

Afkondiging collectedoelen (inzameling is bij de uitgang)

 

Gebeden (ev. met acclamatie door zangondersteuning)

– stil gebed

– Onze Vader (door voorganger) 

 

Slotlied – de gemeente gaat staan

Behoed en bewaar Gij ons (Dienstboek 1, p.1003: 1, 2 en 4)


 

2. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, 

    wees met ons in al het lijden.

    Wees warmte en licht,

    een mens’lijk gezicht nabij ons

    in donkere tijden.

 

4. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,

    omgeef Gij ons met uw zegen.

    Wil in de woestijn

    een bron voor ons zijn

    en zet ons op nieuwe wegen.

 

ZEGEN

Amen (door zangondersteuning)

Gemeente gaat zitten (en verlaat op aanwijzing de kerkzaal)

 

Orgel- of pianospel

 

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Mariëtte’s Child Care.

Mariëtte Krouwel uit Castricum vertrok in 2004 op 19-jarige leeftijd naar Ghana om als vrijwilligster te werken in een kindertehuis. Twee jaar later heeft zij samen met haar man Moses haar eigen kindertehuis “Hanukka” gebouwd en ook twee scholen opgezet. Zij zetten zich met hart en ziel in voor  “hun” kinderen in de leeftijdscategorie van 0-17 jaar.

Kerkrentmeesters

Bij deze kollekte kunt u geven voor: Collecte Vredesweek Wereldwijd – Verlangen naar vrede.

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn.

 

 

Voorganger:

A.s. zondag gaat Jan Willem Hengeveld uit Almen voor in de dienst. (Dienst Geestelijke Verzorging GGNet).

 

Najaarskledingaktie:

A.s. zaterdag 3 oktober tussen 10 en 12 uur kunt u weer kleding brengen. Dit wordt in ontvangst genomen bij de deur van de hal.

Bewoners van  “het Spijk” mogen dit ook in de hal bij  “Het Spijk” neerleggen, dit wordt dan om 12 uur opgehaald.