UA-160702654-1

Belangrijke contactpersonen

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

www.ontmoetingskerk-eefde.nl

 

 

 

PREDIKANT    Vacant


MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte
Mw. R. Simonis (ouderling) tel: 474393
Ds. H.E. van Boggelen tel: 06-25044095

 

KERKENRAAD
Voorzitter: Mw. T. Drewes,  tel: 510512
email: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl

Scriba: Mw. M. E. Adriaanse, tel: 542808
email: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
Afstemming Taakgroepen: Mw. B. Aalderink (ouderling)
email: bolinakeukenmeester@hotmail.com,   tel: 06-25516989


KOSTER
Mw. M.(Margarethe) Massink
email: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon tel: 06-83159867


PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
Mw. R. Simonis (ouderling), tel: 474393

Ds. H.E. van Boggelen tel: 06-25044095

Bloemencommissie (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, email: roete094@planet.nl,  tel: 540976


COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3, tel: 06-12658924
Secretaris: Mw. E. Meijer, tel: 846638
email: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
Administrateur: Dhr. G. Bannink, email: g.bannink@kpnmail.nl
Verjaardagsfonds
Mw. R. van Bosheide, email: r.vanbosheide@upcmail.nl,  tel: 540296
Postzegels en kaarten
Mw. L. van Meggelen,  tel: 510812


ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries,  tel: 511819
email: 


KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis  


CANTOR-ORGANIST
Dhr. N. Jansen tel: 06-14867210
ORGANIST
Mw. T. Hinloopen,  tel: 06-21563940


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Dhr. E. W. Brouwer,  tel: 542430
email: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo,  tel: 541318
email : monique.dolman@outlook.com
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink,  tel: 494009
email : mbocktingPGE@hetnet.nl

Kerkelijke administratie
Dhr. G. J. Kale, email: , tel: 511819
Collectemunten

Mw. C. Brouwer, email: carlabrou@hotmail.com
Munten telefonisch te bestellen,  tel: 542430
Als de betaling binnen is kan telefonisch een
afspraak worden gemaakt.


KOFFIECONCERTCOMMISSIE
Dhr. K. Ornée, email: ornee001@kpnmail.nl,  tel: 542305


COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
Contactadres: Dhr. H. Krol,  tel: 540609
email: hommekrol@kpnmail.nl


KERKVENSTER
Kopij sturen naar email: kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar Dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde,  tel: 510512
Zie: Colofon Kerkvenster


KERKBRIEF
Samenstelling: Dhr. W. Volkers,  tel: 512610
email: w.volkers@kpnmail.nl


WEBSITE ONTMOETINGSKERK
Berichten sturen naar:
email: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink,  tel: 548830


 

Overzicht van bankrekeningnummers:

PGE (altijd doel/reden vermelden):  NL02 RABO 0322 3025 01  tnv Protestantse Gemeente Eefde
Collectemunten:                                NL12 RABO 0301 4160 87  tnv Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie, ook verjaardagsfonds:       NL79 RABO 0322 3006 30  tnv Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Kerkbalans:                                       NL79 RABO 0373 7111 15   tnv Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster:                                      NL51 INGB 0006 8605 91    tnv Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten:                                 NL21 RABO 0386 7181 13   tnv Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Diaconale hulp bij bijzondere noden: NL37 RABO 0322 365 309   tnv Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden